Biciklistieke staze solina

Ling Fluent

Enova program je raspored ERP razreda koji vam omoguæuje pobolj¹anje performansi tvrtke.Zahvaljujuæi boljem stroju i nadzoru nad procesima u tvrtki, neuèinkovitost kori¹tenja resursa je ogranièena.Plan ide s najnovijim Microsoftovim naèinom - prozori & nbsp; 10.Moguæe ga je koristiti na èitavom rasponu mobilnih ureðaja. Poèev¹i od pametnih telefona i zavr¹avajuæi s tabletama osjetljivim na dodir.Sustav enova365 pru¾a praktièno suèelje, suradnju s poljskim pravom, poslovno znanje i jednostavno a¾uriranje.Softver ima ¹iroku strukturu. Svaki modul podr¾ava zadani aspekt poslovanja. Postoje, izmeðu ostalog, aktivnosti vezane uz upravljanje ljudskim resursima, obraèun plaæa, financijske evidencije, fakturiranje, upravljanje skladi¹tem, prodaju, inventar i knjigovodstvo.Za fleksibilnu prilagodbu ponude potrebama tvrtke kupit æe se izbor modula.Tvrtka nudi tri modela za kupnju:- kupnju softverske licence koja je u vlasni¹tvu kupca i pru¾a buduæa a¾uriranja. Opcija je idealna za leasing tvrtke.- najam softvera u strukturi pretplate za kori¹tenje odabranih elemenata sustava.Idealan prijedlog za male i male tvrtke.- zakup sustava i infrastrukture, koji ukljuèuje najam modula zajedno sa poslu¾iteljima, a¾uriranjima i sigurnosnim kopijama. Provjereni sustav za tvrtke koje ne ¾ele ulagati u IT objekte.

Ponuda je i izdana za tri funkcionalne varijante.Postoje tri verzije - srebro, dobro i platinasto.Srebrna verzija namijenjena je lokalnim tvrtkama sa samo nekoliko mjesta. Ima prirodne funkcije.Zlatna verzija za male i male tvrtke koje trebaju nekoliko, nekoliko primjeraka programa. Ova kategorija programa omoguæuje vi¹estruko razgranicavanje i definiranje znaèajki.Platina je namijenjena malim i po¹tenim tvrtkama.Nudi multitasking i moguænost pro¹irenja funkcionalno¹æu.Primjeri kupovnih cijena za enova module (bez PDV-a:- enova365 HR plaæe - 1666 PLN (srebrna verzija, 3738 PLN (zlatna verzija- porezna knjiga enova365 - 630 PLN (srebrna verzija- enova365 trgovaèka knjiga - 2863 PLN (zlatna verzija- Enova365 fakture - 266 PLN (srebrna verzija, 613 PLN (zlatna verzija

Cjenovnik programa enova u platinastom razredu predmet je individualnog pregovaranja.