Blaginica lublin

Poduzetnici koji prodaju proizvode ili poma¾u s blagajnom moraju razmi¹ljati o nizu obveza za njih. Raèunovodstvo putem blagajne zakonski je regulirano u poljskom svijetu. Relevantni zakoni i odluke detaljno opisuju du¾nosti klijenta i vlasnika blagajne. Novitusovi fiskalni uredi okupljaju se u skupinu trgovina, obje jedva velike povr¹ine. Odmah nakon kupnje ureðaja & nbsp; morate potpisati ugovor s odgovarajuæom uslugom - ova usluga ne samo da æe izvr¹iti sve popravke, veæ i izvr¹iti fiskalizaciju.

O ovoj posljednjoj akciji morate unaprijed obavijestiti porezni ured, buduæi da se toj vrsti ureda mora pomoæi. Tijekom fiskalizacije slu¾benik usluge ispisuje izvje¹æe iz blagajne, a porezni slu¾benik sastavlja odgovarajuæe izvje¹æe. Te dokumente èuva investitor zajedno s radom odr¾avanja blagajne. Slièan postupak primjenjuje se i kada se èita mi¹ljenje fiskalne blagajne. Poduzetnik mora imati da mu je dopu¹teno susresti samo male novosti u memoriji registra. On mo¾e samo djelovati ili ukloniti proizvode ili usluge iz svog uma. Te¹ko da itko zna da se uz pomoæ blagajne registriraju ne samo prodaja proizvoda, nego i sve usluge. Ova pitanja su u potpunosti regulirana relevantnim zakonom, navodeæi stres i rad u kojem je potrebna blagajna. Nedostatak registarske blagajne ili nedostatak evidentiranja prodaje na njoj rezultira uspostavom visokih kazni od strane poreznog ureda. Korisnik blagajne treba imati na umu da za svaki dan, ali i za tjedan, mjesec i godinu, treba ispisati relevantno izvje¹æe s detaljnim popisom aktivnosti koje se provode u vrijeme namire. Nedostatak odgovarajuæih izvje¹æa vjerojatno je i poèetak nametanja kazne od strane ureda. Stoga bi svaki trgovac svojim gostima trebao pru¾iti odgovarajuæu obuku u blagajni. Malo je poduzetnika koji znaju da vrijedi i imaju rezervni fond na bilo kojem mjestu gdje se koristi glavni registar, jer ne mo¾ete zaustaviti snimanje prodaje èak i ako se ureðaj pokvari.