Bmw e46 320d zraeni filtar

Magnetski filtar je posebno dizajniran za za¹titu kuæanstava i drugih malih industrijskih instalacija centralnog grijanja i tople vode, te uz ukupne podatke u takvim instalacijama protiv kontaminacije èvrstim tijelima. Zbog sve èe¹æe uporabe ureðaja visoke klase i kontrolnih i mjernih okova u instalacijama, postoji potreba za filtracijom vode, jer je njihov jasan i pouzdan rad uvjetovan bogatim stupnjem èistoæe tekuæe vode.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najučinkovitije sredstvo za izgubiti težinu

Na cjevovodima se trebaju stvoriti magnetski filteri, tako da je smjer toka vode blagi sa strelicom na trupu, a poklopac se smatra situacijom filtra. Filtri se mogu ugraditi na glatke i ravne cjevovode. Magnetski filteri predstavljaju trup, mre¾asti umetak, poklopac, magnetni ulo¾ak, brtvila i uèvr¹æivaèe. Konstrukcija filtra osigurava veliki uèinak filtracije vode zahvaljujuæi moguænosti dvostupanjskog èi¹æenja: mehanièkih i magnetskih. Magnetski filteri mogu se koristiti u kuænim instalacijama centralnog grijanja, protoènim grijaèima, automatskim perilicama, perilicama posuða, sustavima za opskrbu vodom koji osiguravaju svaki ureðaj za grijanje ili hlaðenje. Uèinci magnetskih filtera su, izmeðu ostalog, spreèavanje o¹teæenja konstrukcije i opreme koja se u njoj ugraðuje, poveæanje uèinkovitosti ugraðenih magnetizatora, smanjenje operativnih tro¹kova, smanjenje otpornosti na vodu ili protok tekuæine u konstrukciji. Magnetski filteri imaju snagu prednosti kada se ne koristi tro¹ak vlasni¹tva kao dokaz, oni praktièki ne zahtijevaju odr¾avanje.U Engleskoj postoji vi¹e od 20 milijuna obiteljskih kuæa, od kojih veæina ima sustav centralnog grijanja, a sada¹nja zemlja je na èelu razvoja modernih, ekolo¹ki prihvatljivih tehnologija koje olak¹avaju rad sustava grijanja. U posljednjih nekoliko godina u Engleskoj je objavljeno vi¹e od milijun novih magnetskih filtara.