Elanak o raeunalnoj ovisnosti

Razvoj suvremenih metoda, u ovom internetu, èini va¹ vlastiti ¾ivot novom dimenzijom. Odreðene aktivnosti za nas su popularnije i jaèe. S druge strane, potrebna nam je vrlo delikatna, jer nam raèunalo koje èesto koristimo prijetnja.

Onda nema ¹ale, meðutim èinjenica. Ovisnost od raèunala koja je u odreðenoj fazi èovjekove kontrole nad svojom sudbinom postaje problem sve vi¹e i vi¹e popularan, prisiljavajuæi ga da bude puno vremena ispred njega. U vrijeme vjenèanja, kada mnoge ¾ene dodaju ovisnost o raèunalo, tretman prestaje biti jo¹ popularniji. Ima jo¹ vi¹e centara (za mene u Krakowu, u kojima su oni koji su ovisni o tome uvjereni da izvlaèe iz civilizacijskih dostignuæa, a to je internet, zadr¾avajuæi savr¹enu kontrolu nad njim.

Kako izgleda terapija? Ona se obvezuje da æe pacijenta svjesna da je njegova ovisnost zabrinjavajuæa i uèinkovita, a ne, kao ¹to to posebno ostaje u umu pacijenata - koje su izmislili voljeni. Samo na dan kada pacijent postane svjestan svoje ovisnosti koristi se za sljedeæe korake terapije. U provedbi se usredotoèuju na uèenje kako pravilno koristiti raèunalo i internet. O èemu se radi? Vrlo je dobro postaviti poseban dnevnik, kao i iznijeti detaljne planove tog dana. Ovi ciljevi moraju biti popraæeni drugim aktivnostima apsorpcije, u sada¹njem razdoblju posveæenom domaæoj dozi sporta i aktivnoj rekreaciji.

Ovisnost s raèunala je veliki problem, koji se oèituje, izmeðu ostalog, psihomotornom agitacijom, opsesivnim razmi¹ljanjem ili povlaèenjem. Od njih, ovisnik se mo¾e nositi s njom ako naðe profesionalnu podr¹ku.