Erp optima detalj

U potrazi za idealnim softverom za tvrtke, vrijedi dati mi¹ljenje ERP Optima planu, koji je djelo Krakowske tvrtke Comarch. Comarch ERP Optima program je izvanredan alat za male i srednje tvrtke kako bi se olak¹alo upravljanje podruèjima karakteristiènim za njih. Osim modula dizajniranih za raèunovodstvo i obraèun plaæa, kao i obraèun plaæa, softver takoðer ima modele prodaje i skladi¹ta koji su idealni za odjel prodaje i logistike.

potvrdaOvaj program je vjerojatno pohvaljen, meðu ostalima posjeduje potvrdu o suglasnosti sa Zakonom o raèunovodstvu. To proizlazi iz èinjenice da postoji stalno a¾urirana osnovna regulativa. Osim toga, mo¾ete vidjeti drugi naèin ureðaja za izvje¹tavanje i analizu i izradu online prodaje.

pretplataPlaæanjem mjeseène pretplate za kori¹tenje softvera ne samo da mo¾ete dobiti pristup njegovim pouzdanim i sna¾nim funkcijama, veæ i tehnièkoj pomoæi koja vam omoguæuje rje¹avanje tih problema i primjenu rje¹enja prilagoðenih odreðenoj industriji i institucijama. Zahvaljujuæi takvom pona¹anju, program Comarch ERP Optima ne samo da æe olak¹ati i prilagoditi funkcioniranje pojedinih odjela i cjelokupne tvrtke, veæ æe takoðer biti koristan u indirektnom sustavu za poveæanje njegovih uèinaka.

demoPrije kupnje Comarch ERP Optima programa, moguæe je koristiti 30-dnevni online demo ili 60-dnevni offline demo. To je iznimno va¾no jer je va¾no pokrenuti odluku o tome hoæe li takav softver raditi u odreðenoj instituciji. Mnogi poduzetnici veæ su vjerovali programu Comarch ERP Optima. Ima samo preko 60.000 tvrtki iz mnogih industrija, ¹to je znak visoke vrijednosti softvera. Kako proizlazi iz anketa provedenih meðu poduzetnicima, èak 93% ljudi koji su imali softver Comarch bili su zadovoljni s tim.