Fiskalna blagajna

Izbor nove fiskalne blagajne za nacionalni brand trebao bi biti znatno promi¹ljen, pogotovo jer planiramo kupiti opremu koja nam pru¾a znaèajan vijek trajanja. Moramo pa¾ljivo razmisliti o odabiru jednog naèina blagajne, ali io samom procesu tiskanja, koji igra vrlo va¾nu ulogu. Ako uzmemo vrlo ozbiljno sve najva¾nije tehnièke parametre blagajne, prepoznat æemo isti iznimno visok pritisak na daljnje tro¹kove poslovanja na¹e blagajne.

Kada je veæ spomenuto, iznimno va¾an parametar koji treba rije¹iti je odabir dobrog mehanizma za ispis. U ovom trenutku imamo izbor mehanizama za ispis igala i mehanizama za toplinsko ispisivanje koji u¾ivaju jo¹ veæi interes. Mehanizmi igala su vrlo presti¾ni i, ¹to je najva¾nije, svakako sporiji od termièkih ureðaja. Takoðer je vrijedno dodati da su trake za bojenje takoðer korisne za njihov ispravan rad. Fiskalne komore, èije su topnièke mehanizme obièno prilièno jeftine, stoga obraæaju pozornost na kupce koji u broju narud¾bi privlaèe mi¹ljenje o vrijednosti, a drugi tehnièki parametri blagajne stavljaju u pozadinu.

Posnet fiskalni pisaè s promjenama daleko je od tajanstvenog i radi vrlo brzo. Blagi nedostatak je, naravno, potreba za kori¹tenjem posebnog termalnog papira, koji je posebno dvostruko skuplji od prethodno spomenutog offset papira koji se èesto koristi u matriènim pisaèima. Takoðer treba imati na umu da tiskani valjci termalnog papira moraju, meðutim, biti pohranjeni u pristojnim uvjetima. Na vjenèanju èak i vi¹e pisaèa ima elektronièku kopiju raèuna, koju je slièno prihvatio i Porezni ured. Takvi podaci moraju se èuvati najmanje 5 godina, jer u ovom trenutku Porezna uprava ima pravo provesti inspekciju.

Vrijedno je ulagati u d¾epove uglednih tvrtki kao ¹to su: posnet. U ovom trenutku, ovaj proizvoðaè mora ponuditi najbolje tehnièke parametre blagajne, a posebno financijski ureðaji pokriveni su atraktivnim promocijama.