Informatizacija u zdravstvu

Èesto u prodavaonicama mo¾emo vidjeti opremu blagajne u obliku modernog raèunala - èesto sa zaslonom osjetljivim na dodir - i fiskalnim i ruènim pisaèem ili ugraðenim u brojaè barkod èitaèa. Takva rje¹enja najèe¹æe se povezuju u brojnim supermarketima i trgovinama u blizini izgradnje trgovina.

U njima èine veliki asortiman, cijene proizvoda se èesto mijenjaju, a sami se proizvodi prodaju i zauzimaju. Stoga postoji potreba za kompjutoriziranom evidencijom o prodaji i za prodaju proizvoda koji se mora izvr¹iti pomicanjem preko èitaèa koda i klikom na jedan gumb na raèunalu.

Meðutim, ta kompjuterizacija nije po¾eljna. Primjerice, ako radimo s malom trgovinom u susjedstvu, zelenom trgovinom ili trgovinom s vrlo specifiènim asortimanom, takva æe kompjuterizacija biti nepotrebna. U situaciji kada naruèujemo nekoliko ili desetak komada jednog proizvoda jednom u dva tjedna i kada se vrsta izbora ne mijenja preèesto, trebamo samo novèani fiskalni dodatak. Dovoljno je podijeliti asortiman u nekoliko ili desetak skupina, od kojih svaka daje odvojeni PLU i ruèno zalijepi naljepnice s vrijednostima na sve specifiène proizvode. U obliku kada je ovaj komplet malo, u ovom trenutku nema mnogo posla, a uèinkovito je èuvati sve promjene u cijeni ili kolièini artikala.

Blagajna za malu trgovinu nekretninama je obavezna obveza poreznog ureda. Ako trgovina ima odreðenu razinu prihoda, ona mora tretirati ovo jelo. Meðutim, vlasnik trgovine, iako podlije¾e obvezi registracije te blagajne i koristi je za svaku transakciju, ima cijeli raspon gotovine. U uspjehu male trgovine nekretninama, vrijedi odabrati najjednostavniji, najjeftiniji model blagajne, koji nema previ¹e funkcija, i oèigledan je za kori¹tenje. Iz glave mo¾emo pretpostaviti da su to najva¾nija prava za nas pri kupnji blagajne i da se dugo neæe mijenjati.