Izuzeaee od registracije blagajne 2015

Trenutno, prema va¾eæem zakonu, gotovo svi poduzetnici, ovisno o naèinu voðenja vlastitog posla, trebaju biti fiskalna blagajna. Postoji obveza koja se mora ispuniti. Uvijek znate da na tr¾i¹tu mo¾emo naæi vrlo razlièite vrste blagajne. Koju bismo trebali izabrati?

Kopija raèunaPrije svega, kada tra¾imo savr¹enu fiskalnu kasu za poljski ured, trebali bismo pronaæi model koji daje dobru kopiju raèuna. Treba imati na umu da svaki poduzetnik u skladu s va¾eæim zakonom ima svrhu pohranjivanja takvih kopija raèuna do 5 godina. Danas je iznimno va¾no, stoga dobro razmislite o tome koji tip ¾elite kupiti.

Svakako smo svi koji smo barem jednom platili karticom za njihove kupnje primijetili da mnogi poduzetnici imaju blagajnu, koja daje kopiju raèuna namijenjenog mu¹karcu. Ovo je vrlo prikladno rje¹enje, jer tiskana kopija postoji odjednom, a mi je mo¾emo i jedino arhivirati. Meðutim, problem nastaje u uspjehu, na primjer, kada imamo dalekose¾ne kvalitete i kupci kupuju velike kolièine. Èesto se svodi na èinjenicu da se na¹a rola papira zavr¹ava i èesto je treba zamijeniti, ¹to radi red. Va¾no je da zahvaljujuæi dana¹njoj tehnologiji ne moramo stalno ispisivati kopiju raèuna. Trenutno ga je moguæe spremiti u cijelosti elektronski. Zvuèi nevjerojatno?

Elektronska kopijaOva standardna otopina ima mnoge prednosti. Prije svega, prilikom odluèivanja o kupnji male blagajne, zahvaljujuæi kojoj je moguæe koristiti elektronièke kopije, ¹tedimo na¹e vrijeme. Ne trebamo arhivirati kopije potvrda, a ne moramo imati svo vrijeme da bismo klijentu dali lo¹ prijem. Èesto je vrlo stresan, pogotovo za druge neiskusne zaposlenike. Takoðer je vrijedno spomenuti da se kvalificiranjem za posljednju vrstu spa¹avamo okoli¹.

Za¹to je vrijedno kupiti mali fiskalni iznos s elektronièkom kopijom?Prije svega, u odnosima s na¹im poslovanjem valja podsjetiti da nam neæe biti potrebna velika fiskalna blagajna. Takav mali rezultat je mnogo zgodan i izvrsno funkcionira posebno u uredima koji ka¾u drugaèiji tip usluge. Mo¾emo, na primjer, doæi do kozmetièara ili frizera. Takoðer je vrijedno imati na umu da æemo zahvaljujuæi online kopiji potro¹iti manje novca na operativna pitanja u perspektivi papira za ispis raèuna. Vrijedi znati da se kopije mogu staviti na druge medije.Prilikom odluèivanja o izboru blagajne, prije nego ¹to donesemo konaèno mi¹ljenje o kupnji, trebali bismo tako misliti. U sada¹njem razdoblju, mali fiskalni iznos s elektronièkom kopijom novitus nano e ima veliku slavu, a mi se jo¹ uvijek pitamo ¹to je moda bila u velikoj mjeri usklaðena s na¹im uredom, u koju bismo trebali ulagati.