Kupnja blagajne i tro kovi stjecanja prihoda

U 2015. godini, zahvaljujuæi Ministarstvu financija, broj poreznih obveznika s ka¹njenjem u obvezi registriranja prodaje uz kori¹tenje ureðaja za snimanje znaèajno se smanjio. To znaèi da je blagajna ili fiskalni pisaè bitna kupnja za gotovo sve one koji vode ekonomsku kampanju.

Veæ nekoliko godina, u propisima se postupno uvode inovacije, u 2016. se ni¹ta ne mijenja u dana¹njem trenutku, ali granica od 20.000 tisuæa, koja izuzima od cilja da budu takvi ureðaji, èak i mali trgovci prelaze vrlo brzo.©to odabrati, koje æe jelo biti viðeno u poljskoj tvrtki? Koja je razlika izmeðu pisaèa i blagajne?Blagajna je ureðaj za upravljanje maloprodajom, koji je namijenjen promicanju fiskalnih raèuna. To je uglavnom korisno u malim i srednjim trgovinama, ali æe takoðer dobro raditi u dugim institucijama. Naravno, postoje i drugi tipovi takvih strojeva, npr. Prijenosni (koji utjeèu na baterije, koji su potrebni u podruèjima gdje postoje jazovi napajanja u uspjehu ljudi koji èesto upravljaju svojom ekonomskom ulogom u zgradi kupca. Ova skupina ukljuèuje druge vrste pru¾atelja usluga, kao ¹to su usluge popravaka, prodavaèi od vrata do vrata, pa èak i odvjetnici. Prednost blagajne je ni¾i tro¹ak nabave od pisaèa i nesumnjivo èinjenica da se od njega tra¾i samo prodavatelj.fiskalni pisaè NOVITUS za snimanje prihoda koji proizlaze iz prodaje i upravljanje primicima. Meðutim, bitna je razlika sastoji se u tome da se ne mo¾e stvoriti sama, mora suraðivati s raèunalnog programa ima dobre prodaje. Rje¹enja koje koristi veæina istih institucija koje imaju vrlo visok baze, dok trgovine veæ su opremljeni raèunalima ureðena u prodaju softvera, npr. Za izdavanje fakture PDV. Spajanje pisaèa pru¾a priliku ne samo da potvrde ili ispis raèuna, ali takoðer omoguæuje automatsko potro¹nog robe (veæ u trenutku izdavanja potvrda. Daljnje prednosti ovog fotoaparata je da je to naèin uvida u popis robe (prodaja putem programa, te kori¹tenje raznih popusta, npr. „Kupiti dvije za cijenu jedne.” Nedostaci pisaèa je tako visoka vrijednost kupnju i potrebnu suradnju s raèunalom.