Metalurgija

Trenutno je metalurgija stvar koja nije samo proces oblikovanja i osnivanja plastike, veæ se takoðer preporuèuje prouèavanje struktura u makro skali. U tom smislu, testovi se obièno izvode na metalografskim mikroskopima.

Mikroskopija je podruèje koje se pojavilo prije nekoliko stotina godina. Meðutim, tek relativno mladi na drugaèiji naèin, u metalurgiji su se koristili mikroskopi. U dana¹nje vrijeme, oni su nezamjenjivi pri radu s in¾enjerskim èlancima. Trenutno su metalografski mikroskopi najatraktivniji na terenu, koji se, izmeðu ostalog, koriste i za ispitivanje metalnih defekata ili njihovih otkriæa. Dakle, postoji tehnika snimanja koja je izgraðena na neprozirnim uzorcima. Metalografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope koji æe omoguæiti pa¾nju strukturama na atomskoj ploèi i svjetlosnim mikroskopima, koje karakterizira manje poveæanje. Opa¾anja provedena uz kori¹tenje ovih ureðaja vrlo su va¾na, jer zahvaljujuæi tome mo¾emo pronaæi novi naèin mikropukotina u proizvodu ili njihovo iniciranje. Takoðer je moguæe izraèunati fazni udio i dodatno odrediti toène faze. Zahvaljujuæi tome mo¾emo procijeniti kolièinu i naèin ukljuèivanja i mnoge druge va¾ne komponente iz èinjenice da vidimo metalurgiju. Na primjer, èesto mikroskopska promatranja novostvorenog materijala idu na toèno promatranje strukture materijala, tako da dugoroèno mo¾emo izbjeæi mnoge nepo¾eljne neuspjehe.

Fresh Fingers

Primjena metalografskih mikroskopa izuzetno je va¾na, jer zahvaljujuæi tome lako mo¾emo otkriti materijalne nedostatke. Meðutim, da je rukovanje ovim standardom namje¹taja te¹ko. Stoga bi to iskustvo trebalo ispuniti samo kvalificirane osobe.