Modna revija iz 70 ih

Pro¹le subote odr¾ana je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku kolièinu gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to su dizajneri stvorili za sezonu koja æe biti sastavljena. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Dobro osmi¹ljena predstava postojala je u najstro¾ijim detaljima i sve je uèinjeno bez ikakvih prepreka. Na tretmanu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Izraðeni su od potpuno glatkih i prozraènih tkanina s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari najvi¹e su se brinuli o prozraènim, ¹arenim maksi suknjama u totalu od kuke. Osim njih, odu¹evljenje su izazvale i èipke, romantiène haljine i bluze s nakitima i vezenim bikinijem. Donedavno su dizajneri za ljude, izmeðu ostalog, predlagali pletene ¹e¹ire sa zdravim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹enim èipkom i dobrim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasnog vjenèanja kreiranog posebno za dana¹nju prigodu. Haljina je dana osobi koja ¾eli ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i malo odjeæe iz najnovije kolekcije. Prihodi od ove prodaje koristit æe se za obiteljsku kuæu. Mora se naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite dobre i divne akcije. Njegov vlasnik je vi¹e puta stavio na aukcije vlastitu robu, tako da je cilj dra¾be bio èak i posjet odreðenoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi do trgovina danas poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da brand planira uspostaviti online poslovanje u kojem bi obrnute kolekcije bile popularne nego u fiksnoj telefoniji.Tvrtka za obiteljsku odjeæu sama je meðu najveæim proizvoðaèima odjeæe na svijetu. Postoje neke tvornice u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, prije svega krojaèa, krojaèa i arhitekata. S vremena na vrijeme, ime preuzima kolekcije u zamjenu za vodeæe poljske dizajnere. Ove su kolekcije, naravno, energetski uspje¹ne, da prije dolaska u trgovinu, oni koji su ujutro spremni, postavljaju se u dugim redovima. Ove zbirke dolaze iz ovoga jednog dana.Rezultati sada¹nje tvrtke iz mnogo godina u¾ivaju veliki udeo meðu korisnicima, kako u leðima tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne uspijeva spomenuti snagu nagrada koje je primila, a za koje tvrde da su uèinci najsavr¹enija vrijednost.

Motion Free

Pogledajte na¹u trgovinu: Za¹titna odjeæa, jednokratna