Porezne stope iz posebnih odjela

Kada se poènu primjenjivati nove porezne stope, poduzetnici moraju reprogramirati blagajne. Promjena poreznih stopa znak je za poduzetnike da moraju zadovoljiti promjene softvera u ureðajima za raèunovodstvo prodaje, tj. Blagajne. Kako i gdje je to va¾no? Usluga blagajne je zadatak u kojem se jela reguliraju, a ne samo manevrirati. Kao ¹to veæ znamo o promjeni stopa poklona na takvim toèkama, mno¹tvo poèinje prevladavati.

Ako ponovna obrada blagajne ne postoji, a stan u vrlo razlièitoj fazi, nemojte naglasiti. Mo¾ete to uèiniti sami, bez kori¹tenja profesionalnih usluga. Samo posegnite za korisnièkim priruènikom i korak po korak podsjeæaju vas na podatke proizvoðaèa. Na¾alost, sve se cijene moraju premjestiti ruèno. Stoga je vrlo te¹ko ako smo programirali desetak materijala na blagajni.Promjena stopa PDV-a u d¾epovima za gledanje ne bi trebala predstavljati problem za poduzeæa. Ako sadr¾i nekoliko grupa proizvoda, a blagajne nisu izravno povezane s prodajnim organizmima, operacija se mo¾e brzo provesti. U sluèaju takvih veza, mnogo ovisi o radu softvera.Pote¹koæe se javljaju u sezoni migracije robe izmeðu pojedinaènih stopa PDV-a. S gotovinskim sustavima koji su u interakciji s dostupnim softverom vidimo probleme. Obièni programi koji nemaju moguænost filtriranja, klasificiranja materijala neæe biti korisni za veliku lokaciju, na primjer, nakon proizvoðaèa, bar kod stranica ili bilo koje druge oznake, definirat æemo skupinu robe na mjesto nove porezne stope. Bit æe potrebno ruèno pobolj¹ati svaku datoteku u takvom programu.Nove stope PDV-a mogu primorati neke porezne obveznike na razmjenu gotovine. Stoga ovisi o udaljenoj izgradnji ili znaèajnom dijelu tzv poni¹tava, koju neæete kupiti za unos sljedeæe korekcije cijene PDV-a.Ovo se odnosi na ureðaje koji imaju niz izvje¹taja blizu 1825., jer tada u takvoj blagajni popunjava memoriju. Zato je bolje kupiti novu blagajnu. Tehnolo¹ki nova blagajna bit æe lako jamstvo ulaska bez problema s ostalim stopama PDV-a.