Program za upravljanje telefonom za sony xperia

POS sustav je gastronomski program za upravljanje svim vrstama ugostiteljskih objekata, kao ¹to su restorani, pubovi, pizzerije, barovi brze hrane, hotelski restorani te cjelokupni.

Za prosjeèno i te¾e prostorijePOS se vrlo dobro konzultira u servisiranju i malih objekata, kao i velikih gastronomskih mre¾a. To je apsolutni alat prilagoðen knjizi o slobodnom broju POS pozicija. Program æe nedvojbeno pobolj¹ati izdavanje na pojedinim razinama upravljanja, osiguravajuæi veliku kontrolu nad svakom fazom funkcija na terenu. Softver æe poveæati udobnost korisnièke usluge. Sustav æe znaèajno utjecati na uèinkovitost zaposlenika u kuhinji iu sobi, ¹to æe ubrzati provedbu naruèenih jela. Detaljna analiza preferencija i potra¾nje meðu kupcima olak¹at æe planiranje ukusnog jelovnika.

Suradnja s drugim ureðajimaPOS ugostiteljski softver mo¾e suraðivati s mnogim sadr¾ajima i stilovima koji æe pobolj¹ati ¾ivot svakog apartmana. Funkcioniranje na dodatnoj opremi kao ¹to su: fiskalni pisaèi, sustav kuhinjskog monitora ili sustavi be¾iènog paginga smanjuju vrijeme servisiranja, utjeèu na kraæu rotaciju stola ili poveæavaju dobit restorana.Ugodan i jednostavan naèin kori¹tenja POS programa, omoguæava udoban rad, ubrzava provedbu pojedinih zadataka, minimizira razdoblje obuke zaposlenika, djelujuæi na nagibu tro¹kova implementacije sustava.

Kori¹tenje elementa omoguæuje:Udobnost rada: intuitivno rukovanje, dodavanje unosa narud¾bama, suradnja s blagajnama ili financijskim pisaèima i barkod èitaèima, dodjeljivanje preèaca datim jelima, trenutno slanje podataka o prekoraèenjima, unos i brojanje posebnih jela itd.Transparentnost: pristup raèunima, prodaja i bilanca svake tablice, grupiranje prehrambenih proizvoda, kao ¹to su povræe, piæa, alkohol, detaljna slika sobe, popis aditiva u hrani, postavljanje redoslijeda posuða, podaci o prekomjernom vremenu poslu¾ivanja stola itd.Brzina: priprema i izmjena narud¾bi, ispis vauèera na mjestu pripreme jela, brza promjena narud¾bi, ¹iroka paleta proizvoda itd.Svestranost: sigurna prijava zaposlenika, kontrola blagajne, podr¹ka za druge oblike plaæanja.