Sakupljae pra ine za filtar vreaeica

Sakupljaè pra¹ine, zajedno s sakupljaèem atex pra¹ine, u strukturi filtracije organizira vreæicu s lanèanim transporterom, namijenjenu srednjim i velikim postrojenjima za sakupljanje pra¹ine s moguæno¹æu pro¹irenja u perspektivi.

Te¾e frakcije sirovine èesto se razdvajaju u ekspanzijskoj komori sakupljaèa pra¹ine. Proizvod s otpacima se nudi preko lanèanog transportera u perspektivi rotacijskog ventila, ¹to uzrokuje izbacivanje proizvoda izvan tlaka izvan filtra.

Tijekom standardnog rada, glavni cjevovod osigurava pra¹ni zrak. Zatim se pra¹ni zrak ispu¹ta u kolektor pra¹ine. Na prolazu do filtra nalaze se nepovratni ventili, koji su jednostavni za vrijeme normalnog rada kolektora pra¹ine. Zatvaranje prigu¹ivaèa nastaje kada je ventilator iskljuèen.

Kada se zrak nalazi u ulaznoj komori sakupljaèa pra¹ine, on ulazi u ekspanzionu komoru, ¹to utjeèe na to da te¹ke frakcije dose¾u dno lijevka. Materijal sakupljen u lijevku za sakupljanje pra¹ine preporuèa se preko lanèanog transportera do mjesta uklanjanja materijala. Ispod mjesta sakupljanja materijala nalazi se rotacijski ventil koji uzrokuje pra¾njenje medija izvan kolektora pra¹ine bez pritiska. Frakcije koje nisu odmah pale na dno filtera ¹alju se na èahure filtra. Nakon dovr¹etka filtar vreæica, svje¾i zrak ulazi u ispu¹ni kanal iz kolektora pra¹ine.

Na glavi svih komponenata dobiva se ventilator za regeneraciju od 1,1 kW ili, po ¾elji, 2,2 kW, koji omoguæuje èi¹æenje vreæica stvaranjem struje zraka s obrnutim smjerom strujanja, zajedno s instaliranim slijedom. Motor regenerativnog ventilatora ima koènicu koja sprjeèava talo¾enje ventilatora nakon zaustavljanja, ¹to poveæava uèinkovitost postupka èi¹æenja i smanjuje razinu buke. Uglavnom se ventilator za regeneraciju nalazi za rad od 50 Hz, ¹to je korisno za motor od 1,1 kW. Meðutim, mo¾ete poveæati uèinkovitost ventilatora za èi¹æenje do 60 Hz, ¹to daje motore od 2,2 kW. Filterske vreæice u kolektoru pra¹ine èiste se tijekom rada (on-line kada i nakon iskljuèenja.