Sigurnosni in enjering standarda obrazovanja

BATTERY dogaðaj sve èe¹æe je atex ekstrakcija pra¹ine, ATEX direktiva (ATmosphere EXplosible. na poèetku.

http://hr.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-lijek-za-poboljsanje-memorije-i-koncentracije/

Trenutno, svi ureðaji napravljeni unutar Europske unije trebali bi biti opasni u suradnji s ATEX naèelom. Prije svega, ATEX nameæe vrstu materijala koji se koristi i konstrukciju koja se koristi. Ureðaji koji zadovoljavaju ove smjernice oznaèeni su CE oznakom. Proizvoðaè je odgovoran za razvrstavanje opasnosti i dodjeljivanje oznaka za odreðeni proizvod. Sakupljaèi pra¹ine su ureðaji ¹iroko uvedeni u sektoru. Oni uglavnom osiguravaju prikupljanje èestica fine pra¹ine. Izmeðu ostalog, koriste se u obradi metala za bru¹enje, doradu odljevaka, pjeskarenje, poliranje. Sakupljaèi pra¹ine primjenjuju se i na obradu drveta, toènije na ekstrakciju pra¹ine i rukovanje pra¹kastim materijalima, uglavnom kemijskim prahovima. Postoji èitav postupak ocjenjivanja kompatibilnosti uèinaka u tekstu eksplozivne sigurnosti. Èesto takvu procjenu provodi neovisno prijavljeno tijelo. Tijekom takve ocjene sukladnosti izraðuje se cjelokupna tehnièka dokumentacija koja sadr¾i, izmeðu popisa direktiva s kojima je ureðaj koristan, popis dokumenata koji su uzeti u obzir prilikom rada ureðaja. Dokumentacija treba sadr¾avati podatke koji su: kvaliteta i kategorija ureðaja, maksimalna povr¹inska temperatura ureðaja, primijenjena za¹tita od eksplozije. ATEX bi trebao biti odabran prema zahtjevima odreðene tvrtke i uronjen u broj svojih ekonomskih i logistièkih ponuda te ponude ljudskih resursa. Tro¹ak primjene ATEX direktive relativno je nizak u usporedbi s prijetnjama uzrokovanim eksplozijama.