Tabu o baladi o jazavearu

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je lijep alat koji poma¾e tvrtkama da prate svaki poslovni profil. Stoga je to sustav koji æe omoguæiti optimizaciju rada ljudi koji prikupljaju sredstva u malim i malim poduzeæima.

Program omoguæuje voðenje èetiriju vrsta evidencija: knjigovodstvene knjige, evidencije PDV-a, evidencije poreznih podataka i evidencije namire. Na taj naèin osigurava sve financijske podatke na jednom mjestu, istovremeno osiguravajuæi integritet i sigurnost podataka.Program, osim registracije gospodarskih dogaðaja, omoguæuje i rad s elektronièkim nalogom za prijenos, ispis izvje¹æa iz kataloga, kao i prikaz moguænosti u strukturi karata. Uz standardna izvje¹æa koja se zahtijevaju Zakonom o raèunovodstvu, program takoðer omoguæuje automatsko kreiranje izvje¹æa koje je klijent ranije definirao, te daje vrlo va¾nu analizu trenutne gospodarske situacije tvrtke.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ omoguæit æe automatsko odr¾avanje PDV-a i porezne evidencije zajedno s odredbama Zakona o porezu na dobra i pomoæ. Program vam omoguæuje generiranje i ispis PDV prijava na temelju podataka iz PDV registra.Evidencija poravnanja u & nbsp; programu olak¹ava upravljanje rijeèima i potra¾ivanjima tvrtke. Program omoguæuje ispisivanje upita, uvoðenje interesnih bilje¹ki i generiranje potvrde ravnote¾e. Takoðer æe lako prepoznati stanje raèuna za odreðeni trenutak na izlo¾bi.Pomoæu softvera Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ mo¾emo vidjeti sigurnost prikupljenih podataka. Ova metoda je izvrsna za registriranje i obradu gospodarskih prilika, ¹to predstavlja jedini idealan izvor financijskih informacija potrebnih za izradu izvje¹æa. Prihvaæanjem nekretnine iz programa, dobivamo priliku da je uskladimo s Va¹im zahtjevima i tako u skladu s time implementiramo utvrðenu raèunovodstvenu politiku tvrtke.