Taksimeter i blagajna u jednom

Svaki poduzetnik koji u privatnoj tvrtki ima fiskalnu blagajnu bori se svaki dan sa stresom, koji ureðaji takoðer mogu generirati. Poput bilo koje elektronièke opreme, blagajne nisu slobodne od odluka i ponekad se pokvare. Nisu svi vlasnici tvrtki znali da u bilo kojoj stavci u kojoj je snimka napravljena pomoæu blagajne, to bi trebao biti drugi takav ureðaj - tako da je neuspjeh glavnog.

Man PrideMan Pride. Prirodnih načina podizanja

Nedostatak rezervne blagajne prilikom prodaje robe ili usluga mo¾e rezultirati izricanjem kazne od strane poreznog ureda, jer æe to sprijeèiti da se prodajno pismo ne podijeli zbog kvara glavnog ureðaja. Dokumenti pohranjeni u skladu s blagajnom trebaju sadr¾avati knji¾icu blagajne. U ovom materijalu nisu samo uneseni svi popravci ureðaja, veæ postoje i podaci o fiskalizaciji blagajne ili o promjeni njezinih misli. U slu¾benoj poziciji morate unijeti jedinstveni broj koji je blagajnik dao blagajni, naziv tvrtke i adresu prostora u kojem se novac koristi. Sve te poruke su potrebne u sluèaju poreznih inspekcija. Svaka promjena ideje blagajne i njezina popravka pripadaju djelatnostima specijalizirane slu¾be koju bi svaki poduzetnik koji koristi blagajne trebao sklopiti ugovor. ©tovi¹e - obavijestite porezni ured o svakoj promjeni servisera tehnièara. Prodaja na fiskalnim iznosima trebala bi raditi u kontinuiranoj tehnologiji, pa ako je blagajna puna, potrebno je razmijeniti mi¹ljenje o posljednjoj, a istovremeno imati i oèitanje memorije. Èitanje memorije blagajne mo¾e biti - takoðer i njezina promjena, izvr¹ena samo od strane ovla¹tenog subjekta. Osim toga, taj se posao mora obaviti u nazoènosti zaposlenika poreznog ureda. Iz èitanja fiskalne blagajne izraðuje se odgovarajuæe izvje¹æe, èija se kopija ¹alje poreznom uredu, a ostatak poduzetniku. Potrebno mu je da se ovaj protokol èuva zajedno s kasnijim dokumentima vezanim za blagajnu - njegov manjak mo¾e djelovati nametanjem kazne uredu.