Tnc elektriena instalacija

Dogaða se da moramo prevesti odreðeni tekst. A ako postoji engleski èlanak koji je prilièno poznat, problem se mo¾e pojaviti kod drugih jezika. Za vjenèanje s reljefom dolaze nam prevoditelji i prevoditeljske aplikacije, koje æe odjednom, a ¹to je najva¾nije za nas, slobodan naèin prevesti na sve jezike svih ljudi tekstova. Ali je li sigurno da æe kori¹tenje prevoditelja biti tako zanimljiv projekt kada se izgubite u va¾noj fazi oka? Odgovor je lagan - naravno da ne! A za ¾ene koje, unatoè zdravom razumu, jo¹ uvijek nisu uvjerene, poku¹at æu predstaviti neke èinjenice koje potvrðuju moje mi¹ljenje.

Prije svega, prevoditelj mo¾e biti izuzetno nepouzdan jer koristi doslovne prijevode, ali ne koristim idiome. To znaèi da æe, primjerice, izgovoriti "ne moju ¹alicu èaja" kao "ne ¹alicu èaja". Mnogo se toga mo¾e svesti na èesto kori¹tene fraze, a ne na specijalizirane fraze koje se koriste za dokazivanje u poslovanju ili medicini. Isto tako, ako su prijevodi potrebni samo za nas, za na¹e vlastite potrebe, prikladni, zaista u sluèaju prevoðenja va¾nog dokumenta, ne samo da æemo biti ismijavani, nego æe i obièno postati pogre¹no shvaæeni u svijetu, ¹to mo¾e prouzroèiti vrlo odgovarajuæe posljedice. & Nbsp ©tovi¹e, prevoditelj s umjetnom glavom ne zna gramatiku. U uspjehu prijevoda s engleskog na na¹, oni se takoðer mogu nositi s time, ali pri prevoðenju s poljskog jezika (koji namjerava biti te¹ka gramatika, trebali bismo se prilièno izgubiti. A razlika izmeðu "ja sam bila u opasnoj ekonomskoj situaciji" i "u velikoj ekonomskoj situaciji" dovoljno je velika.

Prevoditelj takoðer neæe izvr¹iti sudski prijevod. Na¾alost, to je uvijek potrebno u uspjehu svakog prijevoda. A ponekad je to potrebno, osobito u sluèaju prijevoda va¾nih slu¾benih dokumenata. U zakljuèku, ne predla¾em da je potreban prijevod koji je pripremio kvalificirani prevoditelj. Najva¾nije je razumjeti za ¹to nam treba tekst. Ako je poruka poslana nama je razgovor s prijateljem, mo¾emo unijeti tekst u prevoditelj bez ikakvih problema. Meðutim, sve va¾ne poruke e-po¹te i materijali pru¾aju struènjaci.