Ueinak nekih tvari na ljudsko tijelo

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i brzih tvari. Parametri plinova i tekuæina u sluèaju nezgoda savr¹eno se prepoznaju i dokumentiraju. Stoga je identifikacija opasnosti koja proizlazi iz njihove prisutnosti u radnom procesu relativno vrlo popularna. Situacija prestaje mnogo slo¾enije u uspjehu preseljenja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U sluèaju naizgled bezopasnih tvari kao ¹to su bra¹no, drvo, ¹eæer, kakao, aluminij ili dokument u obliku pra¹ine, oni predstavljaju veliku opasnost od eksplozije.

African MangoAfrican Mango Sveobuhvatna priprema za mršavljenje

Industrijske centralne vakuumske instalacije koriste se za uklanjanje naslaganih pra¹ina s parketa, glatkih povr¹ina i konstrukcije opreme i dvorana. Nalazi se na mjestu odr¾avanja higijene na radnom mjestu, èime se ¹tite radnici i ustanove i ureðaji od ¹tetnih uèinaka pra¹ine, u suvremenim prijetnjama sekundarnih eksplozija. Sve tvrtke koje obavljaju industrijske instalacije moraju izvesti & nbsp; instalaciju u skladu s pravnim normama navedenim u direktivi & nbsp; atex instalacije.

Va¾an zadatak centralnog usisavanja:- za¹tita zdravlja i ¾ivota ¾ena u stanu od destruktivnih uèinaka pra¹ine.- za¹tita organizacija i ureðaja od kvara kao posljedice smetnji pra¹ine,- za¹tita konstrukcije i ¾ena koje rade protiv uèinaka nekontrolirane erupcije peludi.

Opasnost od eksplozijeU sluèaju zapaljivih ili eksplozivnih tvari, plinova, pra¹ine, tekuæih para ili hibridnih mje¹avina postoji velika opasnost od nekontrolirane eksplozije. Ova pojava vjerojatno æe dovesti do uni¹tenja jedinice za otpra¹ivanje kao i cijele jedinice. Prema statistikama, filtracijske jedinice i cikloni su kvalificirani za veæinu ureðaja koji su ozbiljno ugro¾eni eksplozijom.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore navedeno, jedno od glavnih znaèenja centralne vakuumske instalacije je minimiziranje rizika sekundarne eksplozije uklanjanjem tzv. zaostala pra¹ina. Rje¹enje, s jedne strane, maksimizira sigurnost brzih i po¾arnih jedinica, a ostatak omoguæuje smanjenje tro¹kova vezanih uz usklaðivanje procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Stoga treba napomenuti da u sluèaju zapaljivih i eksplozivnih pra¹ina instalacija sredi¹njeg usisavanja mora zadovoljavati stroge zahtjeve ATEX direktive.